پاور پوینت شپش (پدیکولوزیس) برای کنفرانس های کلاسی و اموزش های عمومی

پاور پوینت شپش (پدیکولوزیس) برای کنفرانس های کلاسی و اموزش های عمومی

شپش مشکل بهداشتی ای که غنی و فقیر نمی شناسد و خیلی از خانواده ها و اماکن پر جمعیت مثل مدارس را درگیر کرده است. این موضوع از مباحث مورد اموزش دانشجویان گروه پزشکی نیز بوده و در کلاس ها نیازمند ارائه و بحث است. پاورپوینت حاضر کار را برای شما کوتاه و اسان کرده و مطالب را برای ارائه در کلاس ها تقدیم می کند.