جنگ ۶۵ ص

جنگ 65 ص

جنگ ۶۵ ص

فصل اول
 
جنگ و انواع آن

مقدمه
تعريف جنگ
انواع جنگ
استراتژى
جامعه شناسى جنگ و نيروهاى نظامى
ايدئولوژى و انواع ايدئولوژى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
جنگ در تعريف لغوى به لحاظ باورى جدال ، قتال ، نبرد ، زد و خورد ، كشتار جمعى ، يا هرگونه درگيرى خصمانه با قصد ساقط كردن يا از ميان خارج كردن حريف است .
جنگ انواع مختلف دارد . كه در اينجا مى توان به جنگ سرد و جنگ روانى اشاره كرد . اين پديده ( جنگ ) از جمله پديده هاى…

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱_ ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران 51_ ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱_ ص

فهرست مطاب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
چهار چوب نظري ……………………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول
ژئواکونوميک خليج فارس …………………………………………………………………………… ۱۶
عوامل همگرايي و همکاري …………………………………………………………………………. ۱۸
همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس………………………………………………. ۲۰
توليدات نفتي و غير نفتي…

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱ ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران 51 ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱ ص

فهرست مطاب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
چهار چوب نظري ……………………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول
ژئواکونوميک خليج فارس …………………………………………………………………………… ۱۶
عوامل همگرايي و همکاري …………………………………………………………………………. ۱۸
همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس………………………………………………. ۲۰
توليدات نفتي و غير نفتي…

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه ۲۵ ص

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه 25 ص

بررسي تطبيقي حقوق و آزاديهاي فردي در نظام حقوق اساسي ايران وفرانسه ۲۵ ص

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
قسمت اول
الف:كلياتي درباره حقوق وآزادي فردي
۱-تعريف حقوق فردي
۲-انواع حقوق فردي
۳-بحث تطبيقي در آزادي فردي
۴-تعريف آزادي فردي
ب:انواع آزادي عملكرد فردي
۱-حق حيات
۲-امنيت
۳-آزادي ومصونيت مسكن
۴-تعرض ناپذيري مكاتبات
۵-آزادي رفت وآمد
۶-آزادي انديشه
۷-آزادي گردهمايي
 
فصل دوم
قسمت اول:
الف:بررسي قانون اساسي فرانسه در باب حقوق وآزاديهاي فردي
۱-اعلاميه ها وقوانين اساسي مطروحه از جمهوري اول تا سوم فرانسه
الف:…

مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا ۱۰۰ ص

مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا   100 ص

مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا ۱۰۰ ص

چكيده : مساله و سرنوشت آن
دموكراسي در سده ي نوزدهم ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهمترين دلايل اضمحلال حكومتهاي غير دموكراتيك بود . پرسش اصلي پايان نامه اين است كه ۱- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر…

تاثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی ۹۰ ص

تاثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی 90 ص

تاثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی ۹۰ ص

مقدمه:
امروزه بحث ايجاد وحدت و همگرايي ملي يکي از مسائل مهمي است که کشورهاي داراي تنوع قومي با ان روبرو هستند.درگذشته با توجه به شيوه خاص حکومت داري بحث وحدت ملي به معناي امروز وجود نداشت. در هيچ يک ازامپراتوريهاي قديمي رابطه مردم وشاه رابطه دولت-ملت به معناي امروز نبوده است. دولت-ملت پديده جهان مدرن است که برپايه نظريه قرارداداجتماعي شکل گرفته ودولت آن، شکلي از قدرت است که يک ملت آن را بنيان گزاري کرده است.
با رونداستعمار و همچنين با…

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي ۱۱۸ ص

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي  118 ص

بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي ۱۱۸ ص

۱ – مقدمه………………………………. ۳
الف –بيان مساله و اهميت آن………………. ۳
ب – ضرورت طرح مسئله……………………… ۶
ج – روش تحقيق و ترتيب مطالب………………. ۶
بخش اول : تعريف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در اين راستا و مباني و الزامات حقوقي آن با تشكيل ديوان كيفي بين المللي………………………………………. ۸
فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهاني شدن و الزاماتش دربعد حقوق بين الملل………………………….. ۹
گفتار ۱ : تعريف حقوق بشر دوستانه………….. ۹
الف-…

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر ۷۰ ص

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر  70 ص

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر ۷۰ ص

چكيده تحقيق : در اين پروژه كه تحت عنوان ( بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ، پارس آباد و مشگين شهر مي باشد ) تلاش شده است كه رسانه هاي گروهي ( شبكه هاي تلويزيون ) خارج از كشور كه در تبليغ افكار پان تركيسم فعاليت دارند شناسايي و تاثير آنهابر علاقه جوانان بين ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم بررسي گردد. در همين راستا پرسشنامه حاوي ۲۳ سوال تهيه و به تناسب آمار جمعيت تعداد ۱۰۰ نفر در شهرستان اردبيل…

عدالت ۱۲۲ ص

عدالت ۱۲۲ ص

مقوله عدالت در دولت
اصطلاح عدالت به عنوان يكي از مفاهيم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه هاي مختلف در فرهنگها و عرصه هاي معرفت فكري جوامع بشري از جهان ابتدا شامل گيري جوامع انساني تا كنون بوده است اين مفهوم به عنوان مفهومي كه به طور مستقيم با عقل و ادراكات عاليه انساني در حوزه فردي و همينطور حوزه احساسات عواطف سركار دارد و از سوي ديگر به عنوان بنيادي ترين عنصر جوامع بقاي جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به اين مفهوم و ابعاد فلسفي كلامي جامعه…

سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن ۵۵ ص

سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن 55 ص

سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن ۵۵ ص

چكيده:
كشورهاي مستقل و انقلابي جهان امروز به منظور دفاع و انجام نبرد در برابر تهديدات احتمالي قدرت‌هاي بزرگ ناگزير به بهره‌گيري از شيوه‌هاي عملياتي نو و منحصر به فرد هستند تا در يك شرايط نابرابر از نظر سطح تكنولوژيك، تسليحات و توان رزم به جنگ نامتقارن بپردازند. اين تهديدات از سوي استكبار جهاني در سال‌هاي اخير عليه اين كشورها به صورت درگيري مستقيم خودنمايي كرده و احتمال بروز يك جنگ را بين آن‌ها افزايش داده است. براين اساس و با…