نام فایل دانلودی: منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان

منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان

منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان

۱۳ صفحه
قابل ويرايش…word
———————————————-
مقدمه:
همزمان با افزايش جمعيت در جهان، نياز بهآبسالم و قابل شرب نيزافزايش مي‌يابد. از سوي ديگر منابع آبهايزيرزمينيبه دليل آلودگيها وتغييراتآبو هوايي در حالكاهش است، در نتيجه نگاه‌ها به سوي منابع آب‌هايزيرزمينيكه منابع حياتيآبدر مناطق خشك ونيمه خشكمحسوب مي‌شوند سوق يافته است.
درسال ۱۹۶۰ يونسكو برنامه بين الملليآبشناسي۱(IHP) را اجرا كرد و سازمان جهاني هواشناسي۲(WMO) برنامه جهاني…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *