تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱_ ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران 51_ ص

تاثير عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالي نظامي آمریکا علیه ایران ۵۱_ ص

فهرست مطاب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
چهار چوب نظري ……………………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول
ژئواکونوميک خليج فارس …………………………………………………………………………… ۱۶
عوامل همگرايي و همکاري …………………………………………………………………………. ۱۸
همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس………………………………………………. ۲۰
توليدات نفتي و غير نفتي…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *